(+420) 412 384 013 ; (+420) 737 268 830 info@meditravel.cz

Zúčtování vzdělávacích pobytů do nákladů

💡 Daňová zátěž v ČR je jedna z nejvyšších v rámci EU a především zdanění lidské práce (odvody soc./zdrav.) je zde enormní.
O to více je třeba využívat „odpočitatelné položky“ z daní 🙂 :

Cena vzdělávacích pobytů MediTravel je (pro privátní lékaře) 100% daňově uznatelná do nákladů, reálně jde do nákladů v průměru 125 % ceny (v důsledku cestovních náhrad)!
K tomu navíc – s ohledem na aktuální daňové sazby (daně + soc./zdrav. = 36,4 %) – je průměrná daňová úspora 45 % z ceny vzdělávacího pobytu!

 

Zákonný rámec:

Dle Zákona o daních z příjmů (§24), jsou daňově uznatelné výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. A protože další zákon (č. 95/2004, O podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti výkonu zdravotnického povolání) deklaruje v § 22 povinnost lékařských povolání vzdělávat se v systému celoživotního vzdělávání („Formy celoživotního vzdělávání jsou zejména samostatné studium odborné literatury, účast na kurzu, školicí akci, seminářích, odborných a vědeckých konferencích a kongresech v České republice a v zahraničí.“), výdaje (náklady) za takové odborné vzdělávání lékaře jsou tudíž nutným a nezbytným výdajem podmiňujícím výkon zdravotnického povolání a daňová uznatelnost takovéhoto výdaje je prakticky nezpochybnitelná.

Analogická situace platí i pro privátní lékaře na Slovensku, pouze čísla zákonů jsou odlišná:
Podľa zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti (č. 578/2004 v znení neskorších predpisov) je celoživotné vzdelávanie povinnosťou zdravotníckeho pracovníka, a to najmä napĺňaním jednotlivých súčastí sústavného vzdelávania, ktoré sú definované v nariadení vlády SR o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov (č. 322/2006 v znení neskorších predpisov).

 

Zúčtování do nákladů:

Pro potřeby nákladového zúčtování konkrétního vzdělávacího pobytu do nákladů postupujte podle následující metodiky:

Uznatelné náklady = celková fakturovaná částka částka stravného + cestovní náhrady (a kapesné)

U většiny našich vzdělávacích pobytů je strava součástí pobytu, respektive celkové fakturované částky. Strava však principiálně není daňově uznatelným nákladem a proto je nutné její hodnotu vyjmout z uznatelných nákladů (následně naopak přičtete cestovní náhrady). Hodnotu poskytnuté částky stravného naleznete vždy v „Poznámce“ na finální faktuře – viz příklad:

Cestovní náhrady (a kapesné):

Výši cestovních náhrad určují zákonná pravidla a každá solidní účetní je musí znát! Pro základní orientaci však uvádíme následující:
Cestovní náhrady:

Přehled základní sazby výše stravného pro jednotlivé země světa:

Měnový kurz pro dané období naleznete zde: Historie měnové kurzu

Lékaři na vzdělávacím pobytu přísluší zahraniční stravné ve výši:

  • 100 % základní sazby, jestliže doba strávená mimo území České republiky trvá v kalendářním dni déle než 18 hodin (100 % za každý celý den v zahraničí)
  • 2/3 základní sazby, pokud tato doba trvá 12 – 18 hodin
  • 1/3 základní sazby zahraničního stravného, jestliže doba strávená mimo území ČR je 12 hodin a méně, avšak alespoň 1 hodinu

Nárok na zahraniční stravné se počítá od okamžiku překročení státní hranice, nebo při letecké dopravě okamžikem odletu/příletu letadla dle letového řádu.

Kapesné:

💡 Lékař si může vyplatit i kapesné (které není třeba následně vyúčtovat)! Daňově uznatelným výdajem je kapesné až do výše 40 % zahraničního stravného určeného podle délky doby strávené při zahraniční pracovní cestě mimo území České republiky (viz výše).

 

Resumé:

Účast na vzdělávacím pobytu se lékaři vyplatí i daňově. Z celkové uhrazené ceny vzdělávacího pobytu sice do nákladů nepatří hodnota poskytnuté stravy, nicméně tam patří zákonné náhrady a kapesné, jež odečtené stravné více než kompenzují.

💡 Kontrolujte proto svoji účetní
, aby plně využila všech zákonných možností daňové optimalizace!

 

Na výšeuvedeném (reálně uskutečněném) vzdělávacím pobytu v celkové ceně 47.990 Kč tak lékař uplatnil do nákladů částku 59 767 Kč (125 % ceny)!

💡 Protože je celková daňová zátěž 36,4 % (6,8 % + 14,6 % + 15 %), přímá úspora na daních činí 21 755 Kč,  tedy 45 % z ceny vzdělávacího pobytu!
Reálně Vás tak každý vzdělávací pobyt stojí jen 55% ceny, zbytek dostanete zpět (o to odvedete méně) na daních!
Není to báječné? 🙂

 

Důkazní prostředky

Ke každému vzdělávacímu pobytu obdržíte bohatou dokumentaci:

  • Rozpis přednášek
  • Sylabus přednášek
  • Certifikát
  • Fotografie a CD

📎 Samozřejmě je třeba, aby lékař pro případnou budoucí kontrolu tuto dokumentaci uchovával!

jj

syf

CHCI INFORMACE O VZDĚLÁVACÍCH POBYTECH

CHCI INFORMACE O VZDĚLÁVACÍCH POBYTECH

Získejte nejnovější informace do e-mailu, anebo tištěný katalog zdarma na vyžádání. 

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This