(+420) 412 384 013 ; (+420) 737 268 830 info@meditravel.cz

Obchodní podmínky Meditravel

Vzájemná práva a povinnosti Klienta a Poskytovatele ve věci Vzdělávacích pobytů se řídí těmito Obchodními podmínkami (dále jen „Obchodní podmínky“ či „OP“):

Definice a pojmosloví

Poskytovatel“ či též „Meditravel“ znamená společnost Zdravotnický vzdělávací institut s.r.o.; sídlo: Na příkopě 393/11, Staré Město, 110 00 Praha 1; centrála a korespondenční adresa: Matušova 982, 40801 Rumburk; IČ: 49903586, DIČ: CZ49903586; vedená u Městského soudu v Praze (C 197589);

Vzdělávací pobyt“ (též „Akce“) znamená službu Poskytovatele, zahrnující kombinaci cestovní a vzdělávací služby, přičemž Cestovní službu zajišťuje Meditravel (zpravidla) zprostředkovaně;

Klient“ znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu, která projeví zájem o Vzdělávací pobyt;

Občanský zákoník“ znamená zákon číslo 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v účinném znění;

Autorský zákon” znamená zákon č. 121/2000 Sb., Autorský zákon, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

Portál“ znamená internetové stránky Poskytovatele na adrese https://www.meditravel.cz/

Cestovní kancelář“ (též „CK“) znamená subjekt, který je oprávněn (dle Zákona č. 159/1999 Sb.) poskytovat služby cestovního ruchu (dále „Cestovní služba“).

Specifika vzdělávacího pobytu

Při Vzdělávacím pobytu zajišťuje Meditravel přímo (osobně) vzdělávací službu, tedy vzdělávací náplň pobytu. Zbylou součást Vzdělávacího pobytu, tedy Cestovní službu, zajišťuje Meditravel zprostředkovaně:

Cestovní službu (též „zájezd“) zajišťuje vždy cestovní kancelář (CK).
Meditravel v této oblasti spolupracuje pouze s renomovanými CK, které poskytují záruky kvality a splňují veškeré zákonné požadavky kladené na CK (pojištění proti úpadku, koncese, …). Cestovní služba (a z ní vyplývající vztahy s Klientem) se proto řídí též „Smluvními podmínkami“ příslušné CK.

Zplnomocnění Klientem

Objednáním Vzdělávacího pobytu Klient uděluje explicitně Meditravelu plnou moc, aby jej Meditravel následně zastupoval (jednal jménem Klienta) ve věci Cestovní služby a uzavření Cestovní smlouvy (Smlouvy o zájezdu) s příslušnou CK dle požadavků Klienta.

Zplnomocnění se uděluje na veškeré aspekty Cestovní služby – tedy i na řešení případných reklamací a stížností Klienta ohledně Cestovní služby.
Zplnomocnění se uděluje též na sjednání cestovního pojištění a pojištění storna Vzdělávacího pobytu.

Vzdělávací služba (vzdělávací náplň pobytu)

Klientem Meditravelu jsou zpravidla lékaři, zdravotničtí pracovníci a jejich rodinní příslušníci. Pro potřeby této Klientely jsou Vzdělávací pobyty optimalizovány:
S ohledem na mimořádně stresující prostředí zdravotnických profesí jsou Vzdělávací pobyty Meditravel zaměřeny na zajištění takových vzdělávacích služeb, které budou v maximální synergii s efektivní rekondicí Klientů.

Důležitým cílem Vzdělávacích pobytů Meditravel je poznávání profesních, zdravotnických a socio-ekonomických podmínek v zemích napříč celým světem – poznávání profesních podmínek kolegů zdravotníků v jiných částech světa.

Vzdělávací služby probíhají v souladu se zákonem č. 95/2004 (Zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta); viz § 22 „Celoživotní vzdělávání“; respektive zákonem č. 96/2004 (Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních):
„Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti vykonávající zdravotnické povolání se celoživotně vzdělávají. Celoživotní vzdělávání je průběžné obnovování vědomostí, dovedností a způsobilosti odpovídající získané odbornosti v souladu s rozvojem oboru a nejnovějšími vědeckými poznatky. Formy celoživotního vzdělávání jsou zejména samostatné studium odborné literatury, účast na kurzu, školicí akci, seminářích, odborných a vědeckých konferencích a kongresech v České republice a v zahraničí, absolvování klinické stáže v akreditovaném zařízení v České republice nebo v obdobných zařízeních v zahraničí, …“

Vzdělávací služby Meditravel zahrnují zpravidla a dle priorit:
Samostudium odborné literatury (forma tištěného textu či e-book), se zaměřením na získání informací o zdravotnickém systému navštívené země/lokality (zdravotnicko-ekonomické informace, statistiky, mezinárodní komparace). Odborná literatura je (v kontextu samostudia) vždy poskytnuta Klientovi před začátkem Vzdělávacího pobytu, či nejpozději v jeho průběhu.
Odborné přednášky, konference a semináře; zpravidla se zaměřením na získání informací o zdravotnickém systému navštívené země/lokality (zdravotnicko-ekonomické informace, statistiky, mezinárodní komparace); pakliže povaha zájezdu a navštívená lokace takovýto druh Vzdělávací služby umožnuje.
Exkurze místních zdravotnických zařízení a diskuse s místními zdravotníky, pakliže povaha zájezdu a místní podmínky takovýto druh Vzdělávací služby umožnují.

Účast na vzdělávací pobytu je pro zdravotníky (nikoliv pro rodinné příslušníky) nákladovou položkou z pohledu účetnictví.

Objednávka

Objednávky účasti na jednotlivých Akcích jsou přijímány prostřednictvím on-line přihlášek na Portálu, e-mailem nebo telefonicky. Došlé objednávky jsou zařazovány dle termínu doručení. Každá učiněná objednávka je závazná a je uzavřením smlouvy, dle těchto OP.

Klient odpovídá za správnost údajů uvedených v objednávce. Jakékoli změny údajů (jméno, cestovní doklad, kontaktní údaje) je Klient povinen neprodleně oznámit Meditravelu.

Účastníky mladší 18 let musí objednávat jejich zákonný zástupce.

V případě překročení kapacity Akce se může Klient přihlásit jako náhradník. Pokud Meditravel zjistí, že se na Akci uvolnilo místo, bude Klient kontaktován (na jím zadaném e-mailu nebo telefonu) a volné místo mu bude nabídnuto.

Meditravel vydá neprodleně po objednávce zálohovou fakturu, obsahující též informaci, která CK poskytuje Cestovní službu na dané Akci.

Cena

Ceny Akcí jsou smluvní a jsou uváděny včetně DPH. Cena Akce je cenou celkovou (finální), zahrnuje tedy též cenu všech poskytnutých podkladů a vzdělávacích materiálů, použití technického vybavení, pronájem konferenčních prostor a vše související.

Úhrada Ceny

Klient je po zadání objednávky povinen uhradit Meditravelu zálohu Ceny ve výši 50% celkové Ceny.
Pokud nebude záloha Ceny uhrazena k datu splatnosti zálohové faktury, může být objednávka zrušena a místo nabídnuto dalším zájemcům. Splatnost je možné prodloužit či lze modifikovat výši zálohy, pokud se Meditravel s Klientem dohodne.

Doplatek Ceny je Klient povinen uhradit nejpozději 45 dnů před zahájením Vzdělávacího pobytu.
V případě Objednávky ve lhůtě kratší než 45 dnů před zahájením Vzdělávacího pobytu, je Klient povinen uhradit 100 % sjednané Ceny již při Objednání.

Cestovní pojištění a pojištění storna

Nedílnou součástí Vzdělávacího pobytu je (zpravidla i) cestovní pojištění a pojištění storna Vzdělávacího pobytu.
Tato pojištění jsou Klientovi přiúčtována oddělené v doplatkové faktuře. Podmínky těchto pojištění nalezne Klient zpravidla ve „Smluvních podmínkách“ příslušné CK.
Pojištění storna je obecně vždy se spoluúčastí, která se pohybuje (zpravidla) ve výši 20 % z celkové ceny Cestovní služby, přičemž ve všech případech je minimální spoluúčast 2000 Kč.

Potvrzení o účasti na vzdělávací akci

V souladu se zákonem č. 95/2004 (Zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta), vydává Poskytovatel potvrzení o účasti na akci celoživotního vzdělávání.

Jako potvrzení o účasti na vzdělávací akci je Klientům, z řad lékařů, zubních lékařů, farmaceutů či jiných zdravotnických profesí, vydáván zejména „Certifikát“ (diplom).

Umožní-li místní podmínky a legislativa (GDPR, ochrana osobnostních práv) Poskytovateli pořizovat fotodokumentaci během konferencí a exkurzí místních zdravotnických zařízení, obdrží Klienti též vzpomínkové fotografie.

Povinnosti Klienta

Každý Klient je v průběhu Akce povinen zejména:

 • Dodržovat pokyny delegátů CK a zástupců Meditravel i lektorů (během vzdělávacích aktivit);
 • nenarušovat průběh Vzdělávacího pobytu nevhodným chováním;
 • během přednášek, konferencí (a dalších vzdělávacích služeb) nevyrušovat ostatní účastníky;
 • chovat se k ostatním účastníkům, delegátům, zástupcům a lektorům zdvořile a v souladu s obecně uznávanými pravidly chování.

Změny a zrušení Akce

Meditravel si vyhrazuje právo změny programu, data i místa konání Akce z organizačních a provozních důvodů. Všichni přihlášení Klienti budou v takovém případě neprodleně informováni telefonicky nebo e-mailem. V takovém případě Meditravel umožní Klientům stornovat objednávku bez smluvního storno poplatku či převést Klientem již uhrazené platby na jinou Akci.

Meditravel si vyhrazuje právo Akci zrušit z organizačních, provozních důvodů či kapacitních důvodů. Všichni přihlášení Klienti budou v takovém případě neprodleně informováni telefonicky nebo e-mailem. V takovém případě Meditravel umožní Klientům převést již uhrazené platby na jinou Akci, či vrátí Klientům uhrazené platby formou dobropisu.

Storno podmínky

Zrušení smlouvy ze strany Klienta je možné pouze za níže uvedených storno podmínek. Storno poplatky při zrušení smlouvy činí:

 • 15 % z Ceny do 60. dne před termínem zahájení Vzdělávacího pobytu, minimálně však 2000 Kč.
 • 30 % z Ceny od 59. dne do 31. dne včetně před termínem zahájení daného Vzdělávacího pobytu.
 • 50 % z Ceny od 30. dne do 21. dne včetně před termínem zahájení daného Vzdělávacího pobytu.
 • 70 % z Ceny od 20. dne do 8. dne včetně před termínem zahájení daného Vzdělávacího pobytu.
 • 80 % z Ceny od 7. dne do 5. dne včetně před termínem zahájení daného Vzdělávacího pobytu.
 • 90 % z Ceny od 4. dne do 3. dne včetně před termínem zahájení daného Vzdělávacího pobytu.
 • 100 % Ceny zájezdu od 2. dne před zahájením daného Vzdělávacího pobytu.

Pokud skutečné účelně vynaložené náklady, ke kterým došlo zrušením smlouvy o zájezdu, budou vyšší nežli výše uvedené poplatky, je klient povinen uhradit i tento rozdíl.
Pakliže by v případě dané Akce byly storno podmínky CK přísnější nežli výšeuvedené podmínky, uplatní se storno podmínky příslušné CK.

Ochrana autorkých práv

Veškeré podklady a vzdělávací materiály poskytnuté v rámci Akce, které splňují znaky autorského díla ve smyslu Autorského zákona, jsou autorskoprávně chráněny:

Žádný z podkladů ani jeho část nesmí být bez předchozího písemného souhlasu Meditravel jakýmkoliv způsobem Klientem dále zpracováván, kopírován, rozšiřován, komerčně využíván nebo používán k veřejným prezentacím.

Audio či video záznamy vzdělávací náplně pobytu, pořízené Meditravelem, jsou určeny výhradně klientům pro jejich osobní potřebu. Poskytnutí takových záznamů třetí osobě, jejich zveřejnění či jakékoli jiné zneužití je zakázáno a představuje porušení těchto Obchodních podmínek i Autorského zákona.
Pořizování audio či video záznamů vzdělávací náplně pobytu samotnými klienty je povoleno pouze s písemným svolením Meditravelu. I v takovém případě však platí výšeuvedená omezení.

Jako držitel autorských práv má Meditravel zejména právo domáhat se, aby bylo od zásahů do jeho autorských práv upuštěno, a požadovat stažení neoprávněných kopií chráněného obsahu. Dále má právo požadovat přiměřené zadostiučinění za způsobenou újmu.

Osobní údaje

Poskytovatel se zavazuje neshromažďovat, nezpracovávat ani nešířit bez předchozího souhlasu Klienta jím poskytnuté údaje, které jsou na základě zákona považovány za osobní údaje.

Klient dává souhlas ke zpracování svých osobních údajů za účelem zkvalitnění poskytovaných služeb a marketingové činnosti. Tento souhlas je dobrovolný a je udělen ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., 89/2012 Sb. a 480/2004 Sb. na dobu trvání účelu zpracování údajů. Tento souhlas může být kdykoli odvolán.

Klienti souhlasí s tím, že součástí zpracování osobních údajů může být i zasílání newsletteru a obchodních sdělení za účelem přímého marketingu. Tato sdělení budou obsahovat zejména pozvánky na nové Akce. Právním základem takového zpracování je náš oprávněný zájem.

Obchodní sdělení přímého marketingu budou zasílána pouze v přiměřené míře, a pouze pokud se bude Meditravel oprávněně domnívat, že by Klienta mohla nabídka zajímat.

Zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu může Klient kdykoliv odmítnout.

Etický kodex Meditravel

Při poskytování svých služeb uplatňuje Meditravel vždy tyto principy:

 • Své vzdělávací služby poskytujeme na základě objektivních, faktických poznatků a s ohledem na nejlepší zájem Klienta.
 • Exaktně a jasně deklarujeme celkovou výši Ceny (včetně DPH) i obsah služeb, které jsou v anoncované ceně obsaženy.
 • Jednáme v souladu s všeobecně uznávanými morálními hodnotami.
 • Chováme se nezávisle, objektivně a čestně, jednáme tak, abychom se vyhnuli jakémukoliv konfliktu zájmů.
 • Nediskriminuje Klienty z důvodů rasy, věku, rodu, národnosti, politické příslušnosti, náboženství, či jiných vnějších faktorů.
 • Přísně dodržujeme principy mlčenlivosti a ochrany nejlepších zájmů Klienta.
 • Informace, které získáme od Klienta, jsou považovány za důvěrné a bez svolení Klienta nejsou nikdy předávány třetí osobě, či jakkoliv jinak zhodnoceny ku prospěchu třetích stran.
 • Dbáme na důvěrné a bezpečné zacházení se všemi záznamy a počítačovými daty, abychom zamezili jakémukoliv úniku dat i v souladu s platnou legislativou.
 • Získané informace poskytujeme třetí straně pouze tehdy, je-li tak písemně domluveno s Klientem a v takové podobě, kterou Klient odsouhlasil.
 • Pokud použijeme získané informace k vlastním (statistickým, studijním, vědeckým či konzultačním) účelům, garantujeme anonymitu všech Klientů, jejichž data byla k těmto účelům poskytnuta.

Mimosoudní a soudní řešení sporů

Meditravel upřednostňuje mimosoudní vyřizování sporů.

V případě stížnosti anebo reklamace se musí Klienti primárně obracet na příslušného pracovníka Meditravel, anebo prostřednictvím e-mailové adresy reklamace@meditravel.cz

Obě smluvní strany vyvinou úsilí vyřešit veškeré spory dohodou.
Jestliže nebude možné (přes veškerou snahu) spor vyřešit dohodou, bude řešen soudní cestou. Smluvní strany si ve smyslu § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, dohodly pro všechny spory vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s ní místní příslušnost tak, že místně příslušným bude vždy obecný soud Poskytovatele.

Závěrečná ustanovení

V případě zásahu vyšší moci pozbývá Poskytovatel vůči Klientovi veškeré povinnosti a závazky. V takovém případě nemá Klient nárok na vrácení uhrazených plateb. Za vyšší moc se považují války, násilné celorepublikové občanské nepokoje, živelné či jiné katastrofy celospolečenského dopadu. Za vyšší moc se dále považuje i omezení činnosti Poskytovatele dané změnou legislativy či zásahem státní moci.

V případě, že by některé ustanovení těchto obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost podmínek jako celku – všechna ostatní ujednání zůstávají v platnosti.

Tyto obchodní podmínky (OP) jsou vydány v elektronické podobě a jsou přístupné na Portálu. Tyto OP, jakož i vztahy, které upravují nebo které z nich vyplývají, se řídí právem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.

Účinnost

Tyto OP vstupují v účinnost dne 01. 01. 2022.

CHCI INFORMACE O VZDĚLÁVACÍCH POBYTECH

CHCI INFORMACE O VZDĚLÁVACÍCH POBYTECH

Získejte nejnovější informace do e-mailu, anebo tištěný katalog zdarma na vyžádání. 

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This